ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów: Indywidualny

Projekt „Lepsze jutro szansą na sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów: Indywidualny Trening autoprezentacji z elementami wizażu i stylizacji w ramach projektu: „Lepsze jutro szansą na sukces” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

Część 1:         Karolina Witkowska FLOR

Osielec 94

34-234 Osielec

Część 2:         EMPATIA” Terapia i Szkolenia Alicja Bugiel

Chrząstowice 132

34-114 Brzeźnica

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta na część 1 postępowania oraz 2 oferty na część 2 postępowania. Wszystkie oferty spełniały wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: 

http://gops-mucharz.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj.:

  • Część 1 – kryterium: cena 100 pkt 
  • Część 2 – kryterium: cena 100 pkt

Część 1

Indywidualny Trening autoprezentacji z elementami wizażu i stylizacji”

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Karolina Witkowska FLOROsielec 9434-234 Osielec cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności

Część 2

Indywidualne poradnictwo psychologiczne  

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.EMPATIA” Terapia i Szkolenia Alicja BugielChrząstowice 13234-114 Brzeźnica cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Karolina Witkowska FLOROsielec 9434-234 Osieleccena brutto: 96,00 pktII w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferty spełniały wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część 1:         Karolina Witkowska FLOR

Osielec 94

34-234 Osielec

Część 2:         EMPATIA” Terapia i Szkolenia Alicja Bugiel

Chrząstowice 132

34-114 Brzeźnica