ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników projektu ,,Lepsze jutro szansą na sukces”

 
Projekt „Lepsze jutro szansą na sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu informuję że do realizacji zadania pn. Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników projektu ,,Lepsze jutro szansą na sukces” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

KNM KATARZYNA NOWAKOWSKA-MACHURA

ul. 11 Listopada 6A

42-300 Myszków       

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-mucharz.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Trening rozwoju osobistego i dążenia do sukcesu

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.KNM KATARZYNA NOWAKOWSKA-MACHURAul. 11 Listopada 6A42-300 Myszków cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.PIĘKNY UMYSŁ SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE I COACHING NATALIA WOSZCZYK-HAŁADUSul. Wojska Polskiego 2642-300 Myszkówcena brutto: 97,96 pkt.II w kolejności
3.Karolina Witkowska FLOROsielec 9434-234 Osieleccena brutto: 87,27 pkt.III w kolejności 

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 3 oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto. 

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

KNM KATARZYNA NOWAKOWSKA-MACHURA

ul. 11 Listopada 6A

42-300 Myszków