ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych treningów – Szkoła dla rodziców

Projekt „Lepsze jutro szansą na sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych treningów –  Szkoła dla rodziców w ramach projektu w ramach projektu: „Lepsze jutro szansą na sukces” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

Gabinet DIALOGU 

Katarzyna Mirocha 

ul. Kościelna 7

34-220 Maków Podhalański

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, z czego 2 spełniały wymagania zapytania ofertowego, 1 oferta została złożona po terminie składania ofert. 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-mucharz.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj.:

kryterium: cena 100 pkt 

 

 

Indywidualny Trening – Szkoła dla rodziców

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Gabinet DIALOGU Katarzyna Mirocha ul. Kościelna 734-220 Maków Podhalański cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Karolina Witkowska FLOROsielec 1234-234 Osieleccena brutto: 83,33 pktII w kolejności
3.Izabela NowakowskaBłądzonka 11934-200 Sucha BeskidzkaOferta nieważna – złożone po terminie składania ofert

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 2 spełniały wymagania zapytania ofertowego, 1 oferta została złożona po terminie składania ofert.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Gabinet DIALOGU 

Katarzyna Mirocha 

ul. Kościelna 7

34-220 Maków Podhalański