PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY -Pełnienie funkcji specjalisty ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb

Projekt „Lepsze jutro szansą na sukces”. dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji specjalisty ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb w ramach projektu „Lepsze jutro szansą na sukces” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 • Do obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, każdego uczestnika projektu, tj.: 66 osób -Diagnoza potrzeb i potencjałów wykonana zostanie przez Specjalistę ds. diagnoz. Zespół specjalistów analizował będzie indywidualne predyspozycje UP i przy konsultacji z pracownikami socjalnymi oraz specjalistami typu: psycholog, pedagog, doradca zawodowy itp., którzy dobierani będą̨ do zespołu przeprowadzającego diagnozy w zależności od potrzeb. Specjalista ds. IDP w konsultacji z psychologiem odpowiedzialny będzie za opracowanie części psychospołecznej w tym identyfikacji indywidualnych problemów społ., potencjału, zasobów, deficytów, ograniczeń́ w tym zdrowotnych (wskazanie metod i narzędzi przybliżających UP do wyeliminowania lub złagodzenia barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie i/lub powodujących oddalenie od rynku pracy);pomiar kompetencji i umiejętności społecznych niezbędnych do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie, Doradca zawodowy odpowiedzialny będzie za opracowanie diagnozy w obszarze preferencji zawodowych , który wskaże indywidualne potrzeby w tym obszarze, możliwości, potencjał oraz ograniczenia. Zespół zapewni w ramach procesu diagnostycznego wyspecjalizowane narzędzia, które są̨ zgodne ze standardami pracy socjalnej oraz metodyką pracy socjalnej jak również̇ psychologii, doradztwa zawodowego. Narzędzia oraz język komunikacji zostanie dostosowany do możliwości osoby poddanej diagnozie. Miejsce realizacji- w siedzibie Beneficjenta i/lub w miejscu zamieszkania uczestnika projektu w zależności od zidentyfikowanych możliwości i potrzeb UP. Specjalista ds. diagnoz w oparciu o uzyskanie wyniki diagnozy opracuje Indywidualną Ścieżkę̨ Udziału w projekcie dla każdego UP w formie Planu Pomocy UP przy założeniu by każdy uczestnik skorzystał z co najmniej 3 usług aktywnej integracji. Specjalista będzie dokonywał cyklicznej oceny nabytych umiejętności i kompetencji jak również̇ oceny postępu w kontekście zaplanowanych celów i rezultatów poszczególnych uczestników projektu oraz dostosowania indywidualnych potrzeb i możliwości do potrzeb UP. Przy współpracy ze specjalistami realizującymi indywidualne oraz grupowe formy wsparcia, pracownikami socjalnymi oraz w oparciu o dokonywane oceny postępu uczestników – dokonywał będzie zmian (aktualizacji) do Indywidualnej Ścieżki Wsparcia UP. W ramach realizacji diagnozy UP, opracowania Indywidualnej Ścieżki Udziału, monitorowania postępów i analizy potrzeb przewidujemy 8 godzin na UP w tym 4 godzin na przeprowadzenie diagnoz oraz 4 na ocenę̨ postępów oraz aktualizację planów pomocy. Łączny zakres godzinowy wynosi 528 godzin okresie realizacji usługi tj. marzec 2021 do 30.06.2023

 • Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

            zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-mucharz.pl

 • Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego: 
 1. „GEODIAGNOSIS” Anna Jagódka-Dudek, Luszowice, ul. Górna, nr 29A, 32-500 Chrzanów wpłynęło 05.03.2021 godzina 9:15
 • MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE, Osiedle Gaj, nr 28, lok. 11, 32-540Trzebinia wpłynęło 05.03.2021 godzina  9:20
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Wymagane doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Doświadczenie w zakresie przeprowadzania Indywidualnych diagnoz potrzeb oraz planowania indywidualnej ścieżki wsparcia, doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej, posiadania wykształcenia wyższego
 3. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą metodologię badań diagnostycznych celem zapewnienia jakości i trafności realizowanej usługi.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.

 • Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
 3. z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
 5. pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne. 

 • Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto – 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 • Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:       

 1. MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE koszt za godzinę realizacji usługi: 82,00 zł. Łączny koszt brutto: 43 296,00 zł. Ilość uzyskanych punktów: 100.
 • „GEODIAGNOSIS” Anna Jagódka-Dudek, koszt za godzinę realizacji usługi: 91,00 zł. Łączny koszt brutto: 48048,00 zł. Ilość uzyskanych punktów: 90,1
 • Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru 

Wybrana została oferta firmy: MARCIN SZCZUKA PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE, oferta uzyskała największą ilość punktów.

Protokół sporządzono w dniu 10.03.2021 r.