ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu ,,Lepsze jutro szansą na sukces”

Projekt „Lepsze jutro szansą na sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu informuję że do realizacji zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu ,,Lepsze jutro szansą na sukces” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

FTU JURKOWSKI Rozalia Jurkowska PENSJONAT ***

os. Równie 1

34-452 Ochotnica Dolna 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, 2 oferty spełniały wymagania zapytania ofertowego, 1 oferta została odrzucona, ponieważ została złożona po terminie. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-mucharz.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: 

cena usługi brutto – 85 pkt.

kategoria obiektu – 10 pkt.

zapewnienie atrakcji integracyjnej – 5 pkt.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert 

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.FTU JURKOWSKI Rozalia Jurkowska PENSJONAT ***os. Równie 134-452 Ochotnica Dolna cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Ośrodek Wypoczynkowy „Limba” Rzadkosz Piotrul. Kośne Hamry 15A34-520 Poronincena brutto: 99,40 pkt.II w kolejności
3.HMB Stanisław Majchrowicz Spółka Jawna Kompleks BeskidSpytkowice 135Acena brutto: 0,00 pkt.oferta złożona po terminie

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 3 oferty, 2 oferty spełniały wymagania zapytania ofertowego, 1 oferta została odrzucona, ponieważ została złożona po terminie. 

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena usługi, kategoria obiektu oraz zapewnienie atrakcji integracyjnej.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

FTU JURKOWSKI Rozalia Jurkowska PENSJONAT ***

os. Równie 1

34-452 Ochotnica Dolna