ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Organizacja i przeprowadzenie warsztatów rynku pracy

Projekt „Lepsze jutro szansą na sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów rynku pracy w ramach projektu: „Lepsze jutro szansą na sukces” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Rynek 12

34-120 Andrychów

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego. 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-mucharz.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj.:

  • kryterium: cena 100 pkt 

 

Warsztaty rynku pracy

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACHOŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGORynek 1234-120 Andrychów cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Agnieszka Kołodziejczykul. Florkiewicza 1732-540 Młoszowacena brutto: 82,50 pktII w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferty spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Rynek 12

34-120 Andrychów